Vedtægter for Club Diana

Villaen og Nemi i baggrunden

Delejerforeningen Club Diana

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Club Diana og dens hjemsted er København.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme de dansk-italienske kulturelle forbindelser gennem at besidde ejendommen Vila Diana, Via Nemorense 4, Nemi, Italien, og desuden at varetage medlemmernes interesser som delejere af Villa Diana.

§ 3. Medlemmer

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende delejere af Villa Diana. Disse har pligt til at være medlemmer af foreningen, og foreningen har pligt til at optage dem som medlemmer. Dersom et delejerbevis tilhører flere i forening, udgør disse ét medlem.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes i København hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i København, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne efter stemmevægt på generalforsamlingen kræver det med angivelse af dagsorden. I så fald påhviler det bestyrelsen straks at indkalde medlemmerne med mindst 3 og højst 5 ugers varsel.

Generalforsamlingen indkaldes i øvrigt af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev til hvert i foreningens medlemsfortegnelse opført medlem.

Indkaldelse til generalforsamling med tilhørende materiale og andre meddelelser til medlemmerne kan fremsendes på elektronisk post til de medlemmer, der har afleveret e-postadresse til foreningen. Den ordinære generalforsamling, der ledes af en af bestyrelsens udpeget dirigent, skal have følgende punkter på dagsordenen:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Årsregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme for hver uge, dennes delejerbevis omfatter. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, træffes enhver beslutning ved simpel stemmeflerhed. Der kan på generalforsamlingen stemmes ifølge fuldmagt fra et andet medlem.

§ 5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har tillige mulighed for at supplere sig med 1-2 suppleanter. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter at den er valgt, udpeger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes af de tilstedeværende på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen er berettiget til at antage en administrator, der i så fald deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret, med mindre han allerede er medlem af bestyrelsen.

§ 6. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres efter de for aktieselskaber gældende regler, og der skal føres en revisionsprotokol.

Revisor må ikke selv være medlem af foreningen.

§ 7. Kontingent

Det påhviler efter generalforsamlingens nærmere beslutning medlemmerne at betale et årligt kontingent. Hvert medlem betaler i samme forhold, som vedkommende har stemmeret på generalforsamlingen, jf. § 4, sidste stk.

Kontingentet, der opkræves via betalingsservice eller med indbetalingskort pr. brev, forfalder til betaling hvert år 15. januar.

Bestyrelsen kan, efter beslutning på generalforsamlingen, fremrykke opkrævningen af kontingentet for det kommende år til betaling i 4. kvartal i indeværende år (året for generalforsamlingens afholdelse), såfremt der er tvingende økonomiske årsager hertil.

Indgår kontingentet ikke rettidigt, skal foreningen rykke herfor per mail på den til foreningen meddelte mailadresse og kan herved pålægge et af generalforsamlingen fastsat rykkergebyr. Anden rykker sendes ligeledes per mail + yderligere gebyr. Hvis der herefter ikke er betalt inden 14 dage, overgives kravet til retslig inkasso.

I undtagelsestilfælde, hvor delejeren er fritaget for digital forvaltning eller ikke har tilmeldt en mailadresse til foreningen, vil rykkerproceduren, som nævnt ovenfor, blive gennemført med først almindeligt brev og derefter med anbefalet brev.

Hvis kontingentet, efter at ovenstående procedure er fulgt, ikke bliver indbetalt, bortfalder brugsretten det pågældende år til de delejeruger kontingentet omfatter.

§ 8. Lejlighedsejerens ansvar for brug af lejligheden

Den enkelte delejer er overfor Club Diana ansvarlig for sin(e) lejlighedsuge(r), uanset denne selv benytter lejligheden, udlåner eller udlejer den. Ansvaret omfatter overholdelse af retningslinjerne for brugen af lejligheden, jf. brugsanvisningen på hjemmesiden og retningslinjerne, der er ophængt i lejligheden.

Efterlades lejligheden ikke i den, efter brugsanvisningen, retningslinjerne i lejligheden og den i øvrigt normal krævede tilstand, pålignes den ansvarlige delejer en af bestyrelsen fastlagt strafafgift. Strafafgiften fastlægges for et år af gangen og bekendtgøres året forud på Club Dianas generalforsamling.

Krav om erstatning for skader på lejlighederne og dets inventar vil tilsvarende blive stillet til den pågældende delejer.

§ 9. Misligholdelse

I tilfælde af et medlems grove og gentagne misligholdelse af nærværende vedtægter, herunder i forbindelse med udøvelsen af brugsretten til delejet, og delejerens økonomiske forpligtelse over for foreningen fx. ved at være i restance til foreningen med kontingent, gebyrer og/eller omkostninger for 2 regnskabsår, er generalforsamlingen efter reglerne for vedtægtsændringer som anført i § 10 berettiget til at ophæve medlemskabet af foreningen samt delejerens brugsret til delejet.

Delejet kan i hvert af disse tilfælde efter generalforsamlingens vedtagelse af foreningens bestyrelse sælges bedst muligt til anden side efter reglerne om offentlig auktion, og delejeren har i så fald ret til at få udbetalt salgssummen med fradrag af evt. restancer, omkostninger og erstatningsbeløb.

§ 10. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem. Bestyrelsen kan meddele administrator fuldmagt til at modtage indbetalinger, herunder kontingenter, og til at betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue, og der påhviler ikke dens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11. Vedtægtsændringer

Til enhver beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst en tredjedel af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Herefter kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for ændringsforslaget.

Dersom ændringsforslaget – uden at være vedtaget efter de i stk. 1 anførte regler – har opnået tilslutning fra mindst to tredjedele af de på generalforsamling afgivne stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, op på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

§ 12. Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses ved salg af Villa Diana.

Efter foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt medlemmerne, således at der til indehavere af delejerbevis gældende for ugerne 10-45 inkl. udloddes dobbelt så stor andel pr. ejerbevis som til indehavere af delejerbeviser omfattende den resterende del af året.

– – – – o o O o o – – – –

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen
den 18. marts 2023.

Flemming Johansen, dirigent
Thomas Keller, formand