Generalforsamling

Generalforsamlingen i Club Diana

 

Bestemmelserne vedrørende foreningens generalforsamling findes i vedtægternes § 4. Generalforsamlingens dirigent udarbejder et referat fra mødet. Referatet udsendes til alle medlemmer.

§ 4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes i København hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i København, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en fjerdel af medlemmerne efter stemmevægt på generalforsamlingen kræver det med angivelse af dagsorden. I så fald påhviler det bestyrelsen straks at indkalde medlemmerne med mindst 3 og højst 5 ugers varsel. Generalforsamlingen indkaldes i øvrigt af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling med tilhørende materiale og andre meddelelser til medlemmerne kan fremsendes på elektronisk post til de medlemmer, der har afleveret e-postadresse til foreningen – ellers pr. brev.

Den ordinære generalforsamling, der ledes af en af bestyrelsens udpeget dirigent, skal have følgende punkter på dagsordenen:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Årsregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme for hver uge, dennes delejerbevis omfatter. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, træffes enhver beslutning ved simpel stemmeflerhed. Der kan på generalforsamlingen stemmes ifølge fuldmagt fra et andet medlem.