Referat med beretning

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DELEJERFORENINGEN CLUB DIANA AFHOLDT LØRDAG DEN 26. MARTS 2022

 • Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt
 

Antal stemmeberettigede deltagere: 136 delejeruger.

Formanden Thomas Keller bød de fremmødte velkommen og glædede sig ved, at det nu ovenpå Corona igen er muligt at gennemføre generalforsamlingen jf. vedtægterne. Den foregående generalforsamling var d. 2. oktober 2021.

Bestyrelsen havde udpeget Flemming Stefan Johansen fra bestyrelsen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er sket rettidigt, indenfor 3-5 uger før mødet, og via mail.

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne. Der var udsendt regnskab rettidigt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, var i forhold til vedtægterne ligeledes udsendt rettidigt. Der var ikke fremsendt forslag fra delejere. Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag.

Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

1. Bestyrelsens beretning

Formanden præsenterede den aktuelle bestyrelse
 • Thomas Keller 2.32, 8.40
 • Carsten Richter Jensen 8.15, 2.29, 2.30, 3.30
 • Betty Søgaard 5.18, 5.19, 5.20
 • Flemming Johansen 1.18, 3.46
 • Andreas Færgemann 2.20, 3.34
 • Henrik Kudal 8.50
 • Ana Maria Demant 2.40
 • Jens Peder Sørensen 1.16
 

Suppleanter:

 • Ulla Harager 4.06, 4.07, 4.27, 4.28, 3.29, 8.27
 • Claus Hansen 1.20
 
Husets tilstand 

Huset fungerer godt, men der er en række punkter, hvor vedligeholdelse er påkrævet.

Skorstenene fra pejsen har stedvis vist sig at være for korte i deres udformning, hvilket har medført dårligt træk og risiko for røg i lejlighederne. Problemet betød, at det seneste år har det ikke været tilladt at tænde op i pejsene. Afhjælpning er gennemført marts 2022. Samtidig er taget eftergået og defekte tagsten er udskiftet.

På længere sigt bør de åbne pejse udskiftes med lukkede pejseindsatse, med langt bedre varmeeffektivitet.

Terrassen ud for lejlighed 4 er i 2021 søgt tætnet med en overfladebelægning, da en akut indsats var nødvendig pga. vandindtrængning ned i restauranten. Ved en senere analyse, hvor terrassedækket blev åbnet, kunne det ses at den bærende konstruktion ikke er skadet, og en meget dyr reparation kunne undgås. Der har således kun været behov for en varig tætningsreparation, der er gennemført marts 2022.

Facaden ved entreen til lejlighed 4 og 8 skaller af. Entreerne er senere tilbygninger til huset, og de er uisolerede, hvilket øger tilbøjeligheden til afskalning. En isolering og reparation af hele sydfacaden gennemføres, når vejret tillader det her i foråret 2022. Opgaven kræver, at der i perioden opsættes et stillads.

Poolen er understøttet af en metalkonstruktion, hvori der nu er konstateret lokal korrosion. Der gennemføres forår 2022 en blotlægning, reparation og maling.

I den lille depotbygning tæt ved indgangen, der bla. bruges til linned, er der nu fugtproblemer, pga. vandindtrængning fra skråningen, utæt tag og manglende isolering. En større renovering er foretaget, og der er etableret en simpel styring af temperatur og luftfugtighed i rummet. Samtidig er gasledninger til de 8 lejligheders fyr blevet fornyet.

Husets nordøstlige nederste hjørne har generelt fugtansamling med algedannelse til følge, deref tilnavnet ”Det sure hjørne”. Det er blevet renset og overfladebehandlet marts 2022.

Nøgleskabet er placeret udendørs, og for at sikre en stabil og god funktion er det blevet udskiftet, og er nu placeret i korridoren til lejlighed 6/7. Koden er uændret, som den er udmeldt.

De eksisterende røgalarmer er batteridrevne. En modernisering til et nyt elektronisk system udføres. Det har alarmfunktion til bygningsovervågningen, foruden den lokale alarmering ved røg. Pga. restordrer sker udskiftningen først forår 2022.

Poolen har fået en nyt og bedre doseringssystem, og lamperne i området er udskiftet.

Den aktuelle situation

Belægningen i Villa Diana har været pæn siden seneste generalforsamling, med næsten normal aktivitet igen.

Bestyrelsen beder delejerne om fortsat at melde deres anvendelse af deres uger til Betty, foreløbig indtil sommer 2022, hvor vi regner med driftsmæssigt at være tilbage til normal drift efter Corona.

Det er vigtigt, at delejeren instruerer eventuelle lejere grundigt inden ankomst, så de forstår og efterlever de husordensforhold, vi har i Villa Diana. Der er ikke tid og ressourcer lørdag mellem de foregåendes afrejse, og de følgendes ankomst, til at foretage mere end den forventede rengøring og klargøring af lejlighederne.

Villa Diana er ikke et hotel, og delejeren er ansvarlig for tilstanden ved afrejse.

Bestyrelsen opfordrer til at anvende en lejekontrakt, meget gerne den, der ligger på vores web-side.

Formanden præsenterede vores team omkring husets drift, Antonella, Carlo og David.

Der er et nyt affaldssorteringssystem i drift, og alle bedes være omhyggelige med at sortere ved aflevering af deres affald i beholderne oppe ved P-pladsen. Der ligger information på www.villadiana.dk, på Facebooksiden ”Villa Diana” og i lejlighederne om ordningen.

Nogle delejere har fremsendt fotos af vildsvin i nærheden af Villa Diana. Der er en øget bestand i området, men dyrene er fredet, og vi kan ikke selv sætte aktivitet i gang for at få reduceret bestanden. Bestyrelsen følger udviklingen, og vil se på, hvilke muligheder der så kan tages i anvendelse.

Nabosagen 

Vi vandt sagen om døren mellem restauranten og poolen, og døren er blokeret. Restauranten har anket sagen, og selv om anken ikke forhindrer vores ret til at blokere døren, er det ærgerligt at anken først bliver behandlet i 2025.

Der er desværre fortsat et anstrengt forhold til vores nabo, og vi oplever chikane i mild grad. Problemer med restaurantens skorstene har det ikke været muligt at få adresseret.

Restauranten er så vidt vides sat til salg fra Eva Kampmanns side, men aktuelt ser den ikke ud til at være fremsat på det offentligt tilgængelige ejendomsmarked.

Hvis den nuværende forpagter ophører, vil bestyrelsen forhøre sig hos ejer om mulighederne for i nogle år at leje arealet, for derved at kunne gennemføre en grundig vurdering og evt. reparation af husets nederste etage.

Diverse

Der er fortsat 50 lejlighedsuger sat til salg, men salget går langsomt, koncentreret på sommeruger. Et generationsskifte er i gang, og Villa Diana har meget at byde på, til en lav udgift. Bestyrelsen har hjulpet med an markedsføring via Facebook og Google, men det er svært at få fat i interesserede købere.

Der var en række spørgsmål til bestyrelsens beretning:

Sp: Oplever at der en for mange skilte med husorden og ting, vi ikke må i lejlighederne. Ønsker dem saneret.

Betty: De rammer, vi sætter er baseret på reelle oplevelser, fx lejligheder efterladt i kaos, og bleer og håndklæder skyllet ud i toilettet. Det er meget dyrt at skulle have hjælp akut ud til afhjælpning, og da vi har fælles afløb med restauranten, sætter en sådan adfærd også dem ud af spillet. Mht. nøgler havde vi problemer med at komme ind, da der forekom en naturligt dødsfald i en lejlighed. Den indvendige nøgle blokerede for at komme ind udefra. Bestyrelsen ser på, hvordan vi kan sikre, at redningshjælp altid kan komme ind.

Sp: Hvad menes med evt. at leje restauranten?

Thomas Keller: Vi kan i givet fald komme ind og forbedre de skorstene, der i dag generer. Samt undersøge, om en del af arealet kunne rumme vores vaskefunktion. Hvis der kan tiltrækkes eksterne penge, kan restauranten erstattes af nogle nye lejligheder (som ikke vil være en del af Club Diana).

Med dette blev beretningen godkendt.

2. Forelæggelse af regnskab for 2021

Carsten Richter fremlagde regnskabet for 2021.

Det ser fint ud. Foreningen har haft et lille overskud på 206.528 kr., og revisor er tilfreds.

Revisorerklæringen blev fremvist og gennemgået.

Vi har således over 2 år oparbejdet et samlet overskud på 434.000 kr., der er en god basis for de vedligeholdelsesopgaver, der forestår i de kommende år.

Carsten gennemgik de poster, hvor der er afvigelser i forhold til budgettet.

Advokatudgift har været relativt høj, pga. den verserende retssag. Desuden har nogen ansøgt om Coronarefusion i vores navn, og det har krævet en del opklaring i Italien.

Beløbet til anskaffelser er faldet i 2021, efter anskaffelse af senge i 2020.

Indvendig vedligeholdelse er øget under Corona.

Indestående på vores konti var pr. 31-12-2021 på 534.000 kr.

Der var spørgsmål til regnskabet:

Sp: Kan vi få refunderet sagsomkostninger, hvis vi vinder retssagen i 2025?

Flemming Johansen: Muligvis, det er en del af sagens afslutning.

Sp: Kan vi få dækket vores Corona-advokatudgifter?

Flemming Johansen: Nej, det har ikke været muligt at fastslå, hvor og hos hvem fejlen er opstået, men det er vigtigt, at vi ikke fremstår som kriminelle, der ulovligt søger Corona-refusion.

Det fremlagte regnskab blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent for 2023 – og herunder fremlæggelse af budget for 2022-23

Carsten Richter fremlagde budget for 2023.

Indtægter forventes at ligge på 1.044.000 kr.

Udvendig vedligeholdelse i 2023 hæves til 200.000 kr., da vi forudser en reparation af altandæk over restauranten.

Beløb til advokat sænkes, da vi ikke ser væsentlige sager i 2023.

I øvrigt forventer vi normale driftsudgifter.

Lønninger er ikke reguleret i 2021-22, og der må forventes en regulering i 2023.

Den opsparede kapital skal primært bruges på udvendig vedligeholdelse.

Der var spørgsmål til budgettet:

Sp: Eneste nye punkt på vedligeholdelse i dag er pejseindsatse. Efterlyser en plan for de næste 5 år, der viser hvad kapitalen skal bruges til. Er der evt. tanke om at nedsætte kontingentet?

Carsten Richter: Corona-perioden har givet det overskud, vi nu ser. Inden en evt, nedsættelse, skal vi have haft en normal driftsperiode på nogle år, hvor økonomien er i balance.

Flemming Johansen: Bestyrelsen arbejder på en teknisk driftsplan, og vil inden næste generalforsamling fremlægge en plan, der ser 10 år frem.

Bestyrelsen stillede på baggrund af budgettet for 2023 forslag om et uændret kontingent på 2.900 kr. pr. uge.

Dette blev godkendt af forsamlingen.

4. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlem Andreas Færgemann ønskede ikke at fortsætte.

Den resterende bestyrelse og suppleanten var alle villige til genvalg.

Ulla Harager og Kim Hvidkjær ønskede at stille op til valg af bestyrelse.

Der var således 9 kandidater til 8 pladser. Hver af kandidaterne fik et nummer fra 1 til 9. Efter en kort præsentation af de enkelte, blev der gennemført skriftlig afstemning.

Der blev uddelt en stemmeseddel for hver delejeruge. På stemmesedlen kunne der anføres op til 8 tal.

Resultatet blev følgende bestyrelse:

 • 1. Thomas Keller (2.32, 8.40): 88 stemmer
 • 2. Betty Søgaard (5.18, 5.19, 5.20): 103 stemmer
 • 3. Carsten Richter Jensen (8.15, 2.29, 2.30, 3.30): 86 stemmer
 • 4. Flemming Johansen (1.18, 3.46): 81 stemmer
 • 5. Jens Peder Sørensen (1.16): 79 stemmer
 • 6. Ana Maria Demant (2.40): 65 stemmer
 • 7. Henrik Kudal (8.50): 83 stemmer
 • 8. Kim Hvidkjær (3.28): 77 stemmer

Ikke valgt til bestyrelsen:

 • 9. Ulla Harager (4.06, 4.07, 4.27, 4.28, 3.29, 8.27): 57 stemmer.

Ulla Harager fortsætter som suppleant sammen med Claus Hansen (120).

5. Valg af revisor

Aktuelt: Statsautoriseret revisor John Mikkelsen fra S.A. Christensen og W. Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsselskab.

Revisor blev genvalgt.

6. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der var 137 stemmeberettigede delejeruger til stede ved generalforsamlingen, hvilket er mere end den tredjedel, der kræves. Forslagene kan derfor behandles og vedtages i overensstemmelse med vedtægterne.

1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §7 for at skaffe overensstemmelse mellem vedtægterne og den praksis, der har udviklet sig på området for kontingentinddrivelse.

Forslaget blev motiveret af Thomas Keller.

Afstemning ved håndsoprækning: For: Alle. Imod: Ingen. Forslaget vedtaget.

2. Bestyrelsen foreslår ophævelse af medlemskab for 8-11 og 3-49.

Forslaget blev motiveret af Thomas Keller.

Afstemning ved håndsoprækning: For: Alle. Imod: Ingen. Forslaget vedtaget.

Bestyrelsen vil nu søge at sælge ugerne. Provenu skal primært dække restancerne, og evt. overskud kan tilgå hhv. 8-11 og 3-49.

7. Eventuelt

Sp: For 20-25 år siden var der et kulturelt indlæg efter generalforsamlingen, inden frokost. Kunne det initiativ genoptages?

Thomas Keller: Dengang brugte vi ½ time til generalforsamlingen. I dag er det svært at nå det hele på 2 timer. Desuden er der i dag så mange muligheder for selv at søge information og få inspiration. Så bestyrelsen ser ikke, det er en aktivitet vi genoptager.

Sp: Kunne generalforsamlingen live-streames, så delejere, der bor langt fra København, alligevel kan være med?

Thomas Keller: Det er en god ide, det vil bestyrelsen se på.

Flemming Johansen kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Henrik Kudal , 12-04-2022.