REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DELEJERFORENINGEN CLUB DIANA AFHOLDT LØRDAG DEN 07. MARTS 2020

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Formanden Thomas Keller bød de fremmødte velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde på trods af Corona-konflikten.

Bestyrelsen havde udpeget Flemming Johansen som dirigent og Jens Peder Sørensen som referent.

Flemming Johansen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne. Der var udsendt regnskab rettidigt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, var i forhold til vedtægterne ligeledes udsendt rettidigt.

Flemming Johansen orienterede om reglerne for vedtagelse ændringsforslag til vedtægterne, som kræver, at mindst en tredjedel af delejerne er til stede. Med 208 fremmødte ud af 376 delejeruger var forudsætningerne for at vedtage bestyrelsens ændringsforslag således til stede.

Flemming Johansen anmodede om generalforsamlingens tilladelse til at rykke pkt. 6 frem før pkt. 4, så bestyrelsen kunne vælges efter vedtagelse af ændringsforslaget. Vedtaget.

1. Bestyrelsens beretning

Formanden Thomas Keller afgav sin beretning og præsenterede indledningsvist bestyrelsen:

 • Thomas Keller, formand
 • Betty Søgaard
 • Ulla Harager
 • Jens Peder Sørensen
 • Carsten Richter Jensen, kasserer
 • Suppleant: Flemming Johansen
 • Observatør: Andreas Færgemann
Aktuel tilstand

Ejendommen er generelt i fin stand. Der er udført mindre reparationer og udskiftninger, men ingen større.
Wifi er blevet hurtigere og mere stabil.
Nogle elkabler er ødelagt af trærødder, men er udskiftet.
Et jordskred har ødelagt adgangen til pumpebrønden og udbedring er iværksat hurtigt af sikkerhedsmæssige
årsager.

Vedligeholdelse

Thomas nævnte at der er nye sovesofaer i nr. 4 og 8.
Sengegavle er fjernet og vægge rep., nye sengeborde er mont.
Udskiftning af senge er endnu ikke sket, men kommer.
Der er mont. ventilatorer i nr. 1-4.
3 køkkenborde har desværre brændemærker selv om riste til frasætning er leveret.
Det har været nødvendigt at udskifte et par skodder.
Plexiglas er opsat, hvor stole skrammede vægge og malerarbejde er foretaget som normalt, dog er også altaner blevet behandlet.
Udvendige lamper på terrasser er under udskiftning.

Drift

Vi har et godt team, som foretager en del forebyggende vedligeholdelse, bl.a. af gaskedler.
Rengøring, ud- og indvendige arbejder foregår upåklageligt og har aldrig været bedre.

Brug af lejligheder

Tilsyneladende er der et voksende antal delejere, der udlejer deres lejligheder, hvilket måske er en årsag til det kniber med at overholde henvisningerne. Delejere opfordres til at orientere lejerne bedre.
Ovnene i lejlighederne er fjernet, da placeringen ikke var lovlig og forsikringsselskabet derfor ikke vil dække en evt. skade.
En orienterende håndsoprækning viste at ca. 15 af de tilstedeværende bruger ovnene. Bestyrelsen arbejder med evt. at indkøbe kombiovne, hvis en placering kan findes.
Thomas opfordrede delejere til at skåne Betty, som modtager rigtigt mange henvendelser, hvoraf en del ikke er relevante.

Thomas orienterede om den verserende sag mod Ramo d’Oro, afholdelse af nyt syn og skøn m.v.
Leif Spang, 849, spurgte hvorfor restauranten og ikke Ulla Kampmann skal deltage i betaling af bl.a. jordskredet og terrassen.
Flemming gjorde rede for forholdet vedr. bl.a. nødret.
2.28, Ellen Hilstrøm, spurgte hvorfor vi ikke køber restauranten.

Bestyrelsen mener, at det ikke er interessant med den nuværende forpagter, ligesom lovliggørelse m.v. vil være dyr.

Vi har fået ny komplementar: Martin Keller, 817, har afløst Erik Ringvad.

Der er en del uger til salg og bestyrelsen drøfter en ny indsats. Foreningen har bl.a. 7 delejeruger til salg som kan overtages for 1 kr. og kontingentfrihed det år, man overtager den.
Belægningsprocenten er nogenlunde konstant og høj, og udgifter til drift variere ikke voldsomt over året.

2. Forelæggelse af regnskab for 2019

Thomas Keller gennemgik regnskabet grundet sygemelding fra Carsten Richter Jensen, og konstaterede, at revisoren finder, at regnskabet giver et retvisende billede og ikke har givet anledning til forbehold.
Regnskabet viser et beskedent overskud.
De ”normale” variationer vedr. skatter og afgifter samt til vand er der fortsat og kan umiddelbart forklares.
Da foreningen overtog servicearbejdet fra Raniero faldt den samlede udgift betragteligt, men er nu steget til samme niveau. Til gengæld er der nu et godt team og niveauet er langt højere.
Kontingentindtægten er steget lidt grundet det hævede kontingent, der blev vedtaget ved sidste generalforsamling.
Salg af foreningens uger vil styrke økonomien, som dog igen synes at muliggør oparbejdelse af en ”buffer”.

Efter debat om evt. indkøb af bedre lænestole, fodskamler m.v., og efter Thomas Keller gjorde rede for, at bestyrelsen forsøger af skelne mellem de enkeltes – og de generelle behov, blev regnskabet godkendt ved håndsoprækning.

3. Fastsættelse af kontingent

Der forventes en indtægt på godt kr. 1. mio., selv om den ekstraordinære indtægt fra Land & Leisure nu er udløbet.

Advokatomkostningerne vil fortsat belaste os, men forhåbentligt på et lavere niveau. Den verserende sag forventes afsluttet i 2021.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, da regnskab og budget viser acceptable resultater med mulighed for at oparbejde nævnte ”buffer”.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved håndsoprækning.

4. (6) Behandling af indkomne forslag –
rykkes frem som pkt. 4.

Thomas Keller fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
Den nuværende tekst angiver, at foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt for 1 år ad gangen.

Dette ændres til at foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer. Samt at bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med 1 – 3 suppleanter. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed indtil næste generalforsamling.
Begrundelsen er, at det frivillige arbejde har nået et omfang, hvor det er nødvendigt med flere kræfter til at løfte opgaverne, så det ikke bliver nødvendigt at ansætte en administrator, hvilket vil blive rigtigt dyrt.

Bestyrelsens opfordring gav resultat – flere meldte sig til at tage del i arbejdet og flere blev efterfølgende valgt.

5 (5) Valg af bestyrelse

Thomas Keller oplyste, at den nuværende bestyrelse modtog genvalg. Ulla Harager nævnte, at hun gerne fortsætter som suppleant.
Det efterfølgende valg blev klaret uden behov for skriftlig afstemning.

Bestyrelsen består i 2020 af flg.:
Thomas Keller
Carsten Richter Jensen
Betty Søgaard
Flemming Johansen
Andreas Færgemann
Henrik Kudahl
Ana Maria Demant
Jens Peder Sørensen

Suppleanter:
Ulla Harager
Henrik Brogaard
Claus Hansen

6 (5) Valg af revisor

Revisor blev genvalgt.

7. Eventuelt

Forskellige muligheder vedrørende underetagen – vort fundament – blev drøftet som flg.:
Kan vi ”hænge” på underetagen?
Skal der fremover være restaurant?
Skal vi ”spare op” til evt. køb?
Jørgen Berner, 5.23, nævnte, at der er store parkeringsproblemer under jordbærfesten i uge 23 – 24. Det er ikke blevet lettere efter etablering af det nye fortov.
Thomas Keller nævnte, at der næsten altid er problemer med parkering og at vi ikke kan disponere over arealet ovenfor trappen, da det er offentligt.

Flemming Johansen kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.

BACK