Referat med beretning

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DELEJERFORENINGEN CLUB DIANA AFHOLDT LØRDAG DEN 02. OKTOBER 2021

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Antal stemmeberettigede deltagere: 80 personer tilmeldt, knap 80 fremmødt.

Formanden Thomas Keller bød de fremmødte velkommen og orienterede om baggrunden for, at generalforsamlingen pga. Corona først kan afholdes nu, 18 måneder efter den foregående 7. marts 2020.

Bestyrelsen havde udpeget Andreas Færgemann fra bestyrelsen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er sket rettidigt, indenfor 3-5 uger før mødet, og via mail.

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne. Der var udsendt regnskab rettidigt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, var i forhold til vedtægterne ligeledes udsendt rettidigt. Der var fremsendt 1 forslag fra en delejer.

Dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

1. Bestyrelsens beretning

Formanden præsenterede den aktuelle bestyrelse
 • Thomas Keller 2.32, 8.40
 • Carsten Richter Jensen 8.15, 2.29, 2.30, 3.30
 • Betty Søgaard 5.18, 5.19, 5.20
 • Flemming Johansen 5.33, 5.34
 • Andreas Færgemann 2.20, 3.34
 • Henrik Kudal 8.50
 • Ana Maria Demant 2.40
 • Jens Peder Sørensen 1.16

Suppleanter:

 • Ulla Harager 4.27, 4.28, 3.29
 • Claus Hansen 1.20
Den aktuelle situation

Belægningen i Villa Diana har været lav under Corona fra marts 2020 – dog med pænt besøg i juli – oktober 2020 – og frem til juni 2021. Fra juli 2021 er der næsten normal aktivitet igen.

Fra 01-10-2021 er alle Corona-restriktioner i Italien ophævet.

Der har været nogle få problemer med manglende oprydning ved afrejse, og bestyrelsen har i enkelte tilfælde måttet sende en faktura og fotodokumentation til delejere. Det er primært eksterne lejere, der ikke efterlever de aftalte spilleregler.

Huset har skullet driftes, selv når besøget var lavt, og bestyrelsen har bestræbt sig på at fastholde medarbejderne, hvorfor en vis betaling har fundet sted selv i perioder med lav eller ingen belægning. Omkostningerne har dog været lavere end normalt.

Husets tilstand er generelt god, og poolen fungerer godt.

Terrasser ved lejlighed 1-4 har været utætte, og er sammen med poolområdet blevet tætnet midlertidigt.

En teknisk undersøgelse januar 2021 måtte pga. Corona udskydes, hvorfor der primo 2022 foretages en undersøgelse og tilstandsvurdering af terrassedækket, således at en mere gennemgribende reparation kan planlægges og udføres, forventeligt indenfor den aktuelle økonomi. Bestyrelsen arbejder samtidig på at sikre at Rama D’Oro’s ejer betaler 1/3 af reparationsudgiften i henhold til naboaftalen.

Der udføres løbende lokal reparation af de pudsede facader, og maling af rækværk og gelændere.

Der er kommet nye senge i alle lejligheder. Det er gode dobbelte box-modeller i skandinaviske mål fra IKEA, og for at kunne placere kufferter under sengene er der valgt høje ben. Nogle delejere har problemer med den nye højde af sengene, og det blev aftalt at anskaffe skamler.

Der er fortsat husordensproblemer med forpagteren af restauranten Ramo D´Oro, der har krænket vores ejendomsret, og med støjende adfærd efter lukketid generer natteroen.

Efter retssagens for Club Dianas positive udfald i juli 2021 har bestyrelsen blokeret døren mellem restaurant og pool, men nu forekommer der trafik gennem korridoren ved lejlighed 1-4 og gennem poolområdet.

Bestyrelsen overvejer derfor sammen med arkitekten om der kan etableres en aflåst dør ved lejlighed 1.

Det nye affaldssystem i Nemi er meget ambitiøst og kan fremstå en smule besværligt. Vi skal sortere, og vore containere ved vejen er aflåst, bortset fra det tidsrum, i hvilket vi kan aflevere. Bestyrelsen beder delejere efterlade nye poser ved afrejse, så de næste kan starte, hvorefter den enkelte selv skal anskaffe de nye typer poser i butikkerne. Der ligger information på www.villadiana.dk , på Facebook-siden ”Villa Diana” og i lejlighederne om ordningen.

Sagen mod Ramo D´Oro

Sagen har nu kørt i mange år, og er ikke afsluttet.

Forpagteren har anlagt retssagen, med påstand om adgang til vores ejendom via døren mellem restauranten og pool-området.

Efter syn og skøn vandt vi sagen i juli 2021, men Raniero har appelleret dommen, og en endelig afklaring i retten er planlagt til december 2021. (Nu må vi se hvordan det går, også Rettens veje i Italien er uransalige).

Sagen med og mod Ramo D´Oro blev drøftet i forsamlingen.

Som i 2020 var der forslag om at delejerne køber restauranten, altså den 1/3 af ejendommen, der så vidt vides er sat til salg af Eva Kampmann for ca. 300.000 Euro. Selv om en mere realistisk og lav pris kunne opnås, har Club Diana og bestyrelsen ikke mandat til at erhverve yderligere ejendom. Så det er kun en gunstig mulighed, hvis en eller flere delejere, eller andre venligsindede investorer vil købe den.

Aftalegrundlaget mellem Club Diana og restaurantens ejer, og aftalen mellem ejer og forpagter er helt klare, men Club Diana er den eneste part, der overholder vores aftaler.

Ved et evt. salg skal der indgås en ny aftale vedr. samdrift og fællesudgifter for ejendommen.

Driften af Villa Diana

Vores team blev præsenteret:

 • Antonella: Rengøring, opsyn, pool, blomster.
 • Carlo: Opsyn, dagligt vedligehold, reparationer.
 • David: VVS, kloak, tilkaldevagtordning.

Der er et eksternt firma på vores overvågningssystem.

Bestyrelsen er meget glade for teamet og deres gode og loyale indsats til gavn for alle delejere i Club Diana.

Andet

Med over 50 lejlighedsuger, der p.t. sat til salg, heraf 5 foreningen overtog fra Land & Leisure, må vi konstatere, at der vist er et generationsskifte i gang. Det seneste år har 10-15 lejlighedsuger skiftet ejer.

Bestyrelsen vil gerne hjælpe generationsskiftet på vej og har startet en annoncering på Facebook for at skabe interesse hos lejere og købere, og dette initiativ vil fortsætte i 2022.

Salg/udlejning blev drøftet i forsamlingen.

Salgspriser er en sag mellem køber og sælger og er ikke alle kendte, men formanden har set forårs-/efterårsuger til 5 / 10 / 20.000 kr., og sommeruger op til 40 / 50.000 kr.

Udlejning via et større bureau kan være en ide, men da bestyrelsen ikke råder over den enkelte lejlighed, og desuden ikke over hele året, er der næppe interesse fra bureauerne.

En delejer oplyste, at den virkelighed, Villa Diana ligger i, med Italien for døren, Nemi om hjørnet samt meget natur, kan være svær at opfattet for folk, der ikke har været på fysisk ophold. Nogle har troet, det er et indhegnet ferieresort ude på landet. Bestyrelsen bestræber sig på at vores informationssider giver det realistiske billede af Villa Diana og den centrale placering.

Bestyrelsens valg af medier blev drøftet. P.t. er det Internet og Facebook, der er vores vej ud i verden, og fremover vil valget blive de medier, der er mest benyttede og som kan formidle vores informationer til flest muligt. Nogle delejere indskød, at de ikke benytter Facebook, og til dem henviser bestyrelsen til nyhedsbrevene på Internettet.

Med dette blev bestyrelsens beretning godkendt af forsamlingen.

2. Forelæggelse af regnskab for 2020

Carsten Richter Jensen fremlagde regnskabet for 2020.

Det ser rigtig fint ud. Foreningen har haft et lille overskud på 224.423 kr., og revisor er tilfreds. Revisorerklæringen blev fremvist og gennemgået.

Carsten gennemgik de poster, hvor der er afvigelser i forhold til budgettet.

 • Kontorudgifter er høje pga. transport af senge fra DK til Italien.
 • Rejseaktiviteten har været lav på grund af coronasituationen.
 • Advokatudgift har været lav.
 • Personaleudgifter har været en anelse lavere, men vi har haft en vis lokal drift og fastholdt basisbetaling til vores service-team i coronaperioden.
 • Beløbet til anskaffelser er større i 2020, primært som følge af anskaffelse af senge.

Indestående på vores konti var pr. 31-12-2020 på 306.000 kr.

Det fremlagte regnskab blev godkendt.

3. Fastsættelse af kontingent for 2022

Carsten Richter Jensen fremlagde budget for 2022.

Indtægter forventes at ligge på 1.044.000 kr.

Udvendig vedligeholdelse i 2022 hæves til 187.000 kr., da vi forudser en vis reparation af altandæk over restauranten.

Der blev spurgt til om vi bør foretage hensættelser til den udgift. Carsten oplyste, at hensættelser kræver helt konkrete formål og kendskab til forventet beløb, og det er ikke situationen her.

Beløb til advokat holdes på et middelhøjt niveau, da restauranten har anket den afsagte dom.

I øvrigt forventer vi normale driftsudgifter, som dermed vil blive højere end for 2020 og 2021.

En delejer mente, at foreninger generelt bør have 1 års kontingent som formue. Formanden svarede, at der i budgettet sker en vis opsparing, og den kurs har generalforsamlingen tidligere udtrykt en positiv holdning til. Men en formue af den foreslåede størrelse har delejerne hidtil ikke udtrykt ønske om at nå.

Bestyrelsen stillede på baggrund af budgettet for 2022 forslag om et uændret kontingent på 2.900 kr. pr. uge.

Dette blev godkendt af forsamlingen.

4. Valg af bestyrelse

Den siddende bestyrelse og suppleanter var alle villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og forsamlingen godkendte genvalget.

Formanden inviterede til, at interesserede tænker over at stille op til generalforsamlingen marts 2022.

5. Valg af revisor

Aktuelt: Statsautoriseret revisor John Mikkelsen fra S.A.Christensen og W. Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsselskab.

Revisor blev genvalgt.

6. Behandling af indkomne forslag

En delejer (5.10) foreslår at ændre skiftedag fra lørdag til mandag fra årsskiftet 2022/2023.

Forslaget og begrundelserne blev drøftet i forsamlingen.

Formanden oplyste, at det vil give visse udfordringer i en omlægning, da vi vil skulle have andre indarbejdet som service-team, idet vores aktuelle team har andre deljob mandag. Desuden vil der evt. komme øgede udgifter, hvis vi skal have service-firmaer ind.

Formanden foreslog at afholde en vejledende afstemning, så bestyrelsen, hvis der er majoritet kan gå videre og udarbejde en plan og et logistisk og økonomisk forslag.

Delejere udtrykte tvivl på, om det er Nemi, man vil tage til på en forlænget weekend i Europa.

Delejere anførte, at mandag som skiftedag vil betyde, at delejere skal bruge 6, mod nu 5 feriedage, for at være i lejligheden en uge.

Dirigenten gennemførte en vejledende afstemning ved håndsoprækning på, om bestyrelsen skal gå videre med en bearbejdning.

Resultatet var:

 • For: 5 stemmer.
 • Imod: Næsten alle øvrige af de ca. 80 deltagere.

Formanden meddelte på denne baggrund, at bestyrelsen ikke arbejder videre med forslaget.

7. Eventuelt

Et evt. køb af restauranten blev drøftet igen. Hvis vi skulle etablere et køb blandt delejerne, ville det andrage ca. 6.000 kr. pr. delejeruge. Hertil vil komme de løbende udgifter, og da restauranten er i dårlig teknisk stand, vil det kræve en istandsættelse og fornyelse, før vi kunne forpagte den ud igen. Situationen for restauranter i Nemi er ikke særlig god, så vi vil ikke kunne være sikre på at kunne opnå en ny forpagtningsaftale. Bestyrelsen kender ikke til, hvor stor den aktuelle forpagtningsafgift er.

Det blev aftalt, at bestyrelsen vil genbesøge de oprindelige aftaler, tinglysninger mm. og se på, hvordan de fremadrettet kan dække os ind og medvirke til at skabe et godt naboskab (med ny ejer og ny forpagter).

Der blev efterlyst en fælles vaskemaskine i ejendommen, bl.a. for at kunne tiltrække flere børnefamilier. Formanden lovede, at bestyrelsen vil se på mulighederne.

Engang var der et kulturelt indslag efter generalforsamlingen, og inden frokosten. Formanden oplyste, at ja, det var der, men dengang tog generalforsamlingen også kun ½ time. I dag tager den 2 timer. Formanden opfordrede delejerne til at give bestyrelsen forslag, helst med ingen eller lav betaling, og vi vil se på mulighederne. Et forslag blev nævnt: ”En munk i Asissi”.

På vores web ligger der artikler om Nemi, men de er fra en tid, hvor man ikke selv kunne opsøge information på nettet. Der er ikke aktuelt planer om nye artikler, men indlæg er velkomne.

Andreas Færgemann kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Referent: Henrik Kudal, 16-10-2021.