REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DELEJERFORENINGEN CLUB DIANA AFHOLDT LØRDAG DEN 3. MARTS 2018

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse samt til beslutning om anvendelse af
    overskud eller dækning af underskud.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Formanden Thomas Keller bød de mange fremmødte velkommen og rettede en særlig tak til Jørgen Lorent- zen for at sørge for, at generalforsamlingen nu for tiende gang kan holdes på Hvidovre Gymnasium.
Bestyrelsen havde udpeget delejer Flemming Johansen som dirigent og Carsten Richter Jensen som refe- rent.
Flemming Johansen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

1. Bestyrelsens beretning

Formanden Thomas Keller kunne fortælle, at vejret har været ualmindeligt hårdt i Nemi – både i efteråret og vinteren, senest med sne i flere omgange, og det har påvirket flere af projekterne i Nemi.
Gennemførte projekter

For nogle år siden var der et efterslæb på vedligeholdelsen af bygningen. Det skulle indhentes med respekt for foreningens økonomi og kontingentniveauet samt delejernes brug af stedet. Der er sket meget siden, ikke mindst renoveringen af badeværelserne, og bestyrelsen regner med, at de kommende år bliver mere rolige. Bestyrelsen er dog forberedt på, at der kan opstå uforudsete ting. Han nævnte, at
Køkkenerne blev udskiftet i 2015.
Poolen blev udskiftet i 2015.

Renoveringen af badeværelserne startede i vinteren 2015/2016. Renoveringen af badeværelserne blev færdiggjort i vinteren 2016/2017.

I samme periode er de udvendige bygningsarealer og murværket blevet vedligeholdt af flere omgange. Senest i denne vinter, hvor murværket og el-installationerne op mod parkeringspladsen er blevet renove- ret. Desuden er taget på depotet skiftet, ligesom depotets tagrender og nedløbsrør også er udskiftet. Også villaens tagrender og nedløbsrør er enten renset, repareret eller udskiftet.

Øvrigt vedligehold har været nedprioriteret, men nu har det været nødvendigt at udskifte hoveddøre, kar- me, vinduer og skodder i de ydre lejligheder 1, 4, 5 og 8. Døre og karme var ved at mørne væk, og flere vinduer var utætte. Det er sket i januar 2018. Der er desuden sat dørspioner i alle hoveddøre for at øge trygheden.

Det har også vist sig nødvendigt at udskifte tagvinduerne i lejlighed 5-8. Der var begyndt at sive vand ind. De udskiftes i den kommende uge.

Efter flere opfordringer er der sat gelænder op til hemsen i lejlighed 5 og 8. Der er desuden opsat børnelå- ger på hemsen i lejlighed 5-8.

Der har tidligere været problemer med kloakken, hvorfor der nu er opsat en elektronisk alarm på kloakken for proaktivt at undgå overløb og dårlig lugt. Alarmen går til villaens VVS’er, David.

Der er opsat videoovervågning på Villa Diana efter flere tyverier af udendørs møbler og efter anbefaling af det lokale politi. Der er overvågning af det udendørs trappeareal, udendørs gangareal, poolområdet og parkeringspladsen. Bestyrelsen håber, det virker forebyggende, men skulle der ske tyveri, kan optagelserne forhåbentlig bruges i efterforskningen. Videodata gemmes i 2 måneder.

Badeværelserne
I forhold til badeværelserne har der været nogle ”børnesygdomme”, der skulle udbedres. Fx har skydedø- rene ikke været særligt stabile, men de skulle være blevet forbedret. Desuden er der efter ønske sat hånd- greb op i brusenicherne, og i fire af lejlighederne er brusehovederne sænket en smule for bedre at kunne rengøre dem. Endelig er der et udestående i et par af lejlighederne, hvor malingen på nogle af dørene er boblet op. Lidt uklart, hvordan det er sket, måske pga. for meget vand, men det skal der findes en løsning på.

Kommende projekter
Thomas Keller fortalte, at der til næste vinter vil blive udskiftet udvendige døre, karme, vinduer og skodder i de resterende lejligheder (lejlighederne 2, 3, 6 og 7).
Der vil også være indvendige vægge og træværk, der skal males i den kommende tid.
Pga. badeværelsesrenoveringens belastning af økonomien har det været nødvendigt at udskyde udskiftning af inventar, som fx sofaborde og senge. Det vil der blive taget hånd om til næste vinter.
Muligheden for opsætning af hjertestarter i Villa Diana har været undersøgt og overvejes fortsat.

Lejlighed 1 har været plaget af restaurationsgæster, som har brugt forområdet til bl.a. rygning. En af- skærmning har været overvejet, men det ser ud til, at det har virket blot at sætte en lås på lågen.

Villa Diana har otte gasvandvarmere, som kræver en del vedligehold. Bestyrelsen har drøftet muligheden for at lave et centralt varmeanlæg, evt. baseret på solenergi. Det vil være dyrt at skulle trække rør, så indtil videre er det alene på idéplanet. Men det vil måske kunne betale sig, hvis det baseres på solenergi fremfor på gas.

Endelig er der et udestående med terrassebelægningen ved lejlighed 1-4. Der siver vand ned til restauranten. Udbedring er under overvejelse alene af hensyn til restauranten, men bestyrelsen tøver lidt, da der er andre opgaver, der har større betydning for Villa Diana, og da der er uafklarede sager med restauranten, herunder bl.a. restaurantens rygende og alt for lave skorsten.

Personalet på stedet
Thomas Keller fortalte, at der er gode folk omkring Villa Diana, der er med til at få stedet til at fungere.
 Antonella står for rengøringen og rigtig mange andre ting
 Carlo er vicevært og kan tilkaldes med kort varsel
 David står for VVS-opgaverne
 Anjelin står for udendørsarealer (blomster, fejning og pool).

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er store forventninger til serviceniveauet, herunder, at der reageres hurtigt på udfordringer. Det er vigtigt, at der er gode folk tilknyttet stedet, som hurtigt kan rykke ud.
Der har været eksempler på delejere eller deres lejere, som ikke har ryddet ordentligt op inden afrejse og ikke har fjernet affald. Som er kommet for tidligt og afrejst for sent. Og der er eksempler på, at man har henvendt sig til bestyrelsen med stort og småt på alle tider af døgnet. Med det nuværende serviceniveau skal delejerne selv vaske op, rydde op og fjerne affald, og man kan ikke komme før kl. 16 og skal være ude senest kl. 10. Der er ikke mulighed for, at Antonella kan rydde op efter delejere eller lejere, og slet ikke, hvis de ikke forlader stedet som forudsat. Bestyrelsen er ulønnet og står ikke til rådighed hele døgnet. De sti- gende forventninger til serviceniveauet er derfor en udfordring. Bestyrelsen skal overveje, hvordan det øgede forventede serviceniveau skal efterleves. Skal det nuværende niveau, hvor delejerne selv har et an- svar for at rydde op og fjerne affald, fastholdes, eller skal serviceniveauet øges med lønnet personale med den konsekvens, at også kontingentet øges? Thomas lagde op til debat.

Delejer spørger, om delejere bliver kontaktet, når de efterlader lejlighederne på den måde. Betty Søgaard og Thomas Keller svarede, at det bliver de. Flere delejere mente, at der måtte blive sendt en regning til delejerne på ekstraarbejdet. Delejerne mente ikke, at kontingentet skal forhøjes for de, der godt kan finde ud af at rydde op efter sig. Thomas Keller oplyste, at bestyrelsen i et enkelt tilfælde har fremsendt regning til en delejer for ekstraarbejdet. Flere delejere mente, at den regning, der sendes, skal være tilstrækkelig stor til, at man har et incitament til at rydde op. 500 kr. er for lidt og kan af nogen betragtes som betaling for slutrengøring. Delejeren må betale, og så må delejerne selv sørge for at få evt. lejer til at betale. En delejer spurgte, om man på forhånd kan betale sig fra slutrengøring, så Antonella på forhånd ved, at der er ekstra arbejde og en ekstra indtjening. Betty Søgaard svarede, at Antonella ikke har tiden. Det er ikke et økonomisk spørgsmål. Der er 45 minutter pr. lejlighed. Delejeren foreslog, at Antonella kan entrere med en medhjælper.

En delejer foreslog, at der i lejligheden findes en beskrivelse af, hvad der forventes, og at hvis ikke forvent- ningerne efterleves, så falder der ekstrabetaling. Thomas Keller svarede, at idéen var god.

Efter yderligere indlæg fra en delejer om indvendig vask af køleskabe, præciserede Betty Søgaard, at deleje- re ved afrejse skal vaske køleskabet af, og hvis det er nødvendigt, så vasker man andre skabe af, fx affalds- skabet.
Betty Søgaard bad om, at sengelinned, når det tages af før afrejse, lægges med retten udad. Ikke vrangen. Hvis det ligger med vrangen udad, vil vaskeriet ikke have noget med det at gøre.

Thomas Keller understregede, at det er vigtigt at huske at orientere lejere, når man lejer ud, om vilkår og pligter. Det gælder koden til nøgleskabet, ankomst- og afgangstidspunkter, og hvordan lejligheden skal efterlades. Thomas Keller henviste til foreningens hjemmeside (villadiana.dk) og Facebooksiden (Club Dia- na), hvor der oplyses om vilkår og pligter.

3 Naboskabet med restauranten
Thomas Keller fortsatte beretningen og oplyste, at der er udfordringer med naboskabet med restauranten. Både personalet og restaurantens gæster benytter Villa Dianas område, som var det deres eget område. Der luftes hunde på foreningens område, foreningens vand og vandslange benyttes bl.a. til gulvvask i re- stauranten, foreningens område bruges som gennemgangsområde til haven, og restaurationsgæster og personale ryger på foreningens område. Det er et problem, som flere delejere med god grund påtaler over for bestyrelsen. Thomas Keller forklarede, at det er to separate matrikler med hver sin ejendomsret, og det kæmper bestyrelsen for at fastholde. Bestyrelsen har gennem flere år gjort restauranten opmærksom på dette problem, men uden den store succes. Når restaurantens færden på foreningens område ikke hører op, selv om bestyrelsen har bedt om det talrige gange de seneste fem-seks år, har bestyrelsen set sig nød- saget til at opsætte en blomsterkumme ved døren mellem restaurant og poolområdet, og det har restau- ranten taget ilde op. Bestyrelsen mener ikke, at det er en branddør, da der er flere udgange fra restauran- ten. Thomas Keller oplyste, at bestyrelsen arbejder på en løsning på problemet.

En delejer oplyste i den forbindelse, at hun havde oplevet, at der blev dækket op omkring poolen til restau- rantens gæster.

En delejer anførte, at det må bero på en driftsoverensskomst mellem de, der ejer bygningen, og at det må være Eva Kampmann, der er kontrahent med henblik på forpagtningsaftalen med Raniero, som derfor må involveres. I øvrigt anførte delejeren, at han mente, at det er et ikke-ryger-område, og at dette ikke altid efterleves af delejerne. Thomas Keller præciserede, at det ikke er et ikke-ryger-område. Det blev stadfæstet på en generalforsamling for nogle år siden.

Thomas Keller kunne også oplyse, at der er korrekt, at Eva Kampmann er kontrahenten, men at hun ikke reagerer på bestyrelsens henvendelser, hvorfor et næste skridt vil være at føre en retssag, hvilket vil være dyrt. En delejer oplyste, at det tidligere har været prøvet at inddrage advokater, og det betød store regninger, uden at der skete noget. Delejeren mente, at det ville være spild af penge.
Betty Søgaard bemærkede, at der findes en udmærket naboaftale med restauranten.

En anden delejer fandt det ærgerligt med problemer med naboskabet, og spurgte til, hvori problemet be- står med, at de henter urter i haven. Hun opfordrede i øvrigt til, at rygning begrænses i Villa Diana. Thomas Keller svarede, at bestyrelsen ikke ønsker at genere restauranten unødigt og forklarede, at sagen blot er en sag i en lang række af udfordringer. Konkret har restauranten sin egen udmærkede udgang til at hente ur- ter, og bestyrelsen undrer sig over, at de ikke anvender den.

En delejer mente, at videoovervågningen måske kan reducere restaurantens anvendelse af foreningens område.
En delejer ønskede at få opklaret, om delejerne gennem lågen har adgang til haven. Thomas Keller forkla- rede, at delejerne har ret til at gå i haven. Haven er også opdelt i to dele – en til restauranten og en til for- eningen. Betty Søgaard præciserede, at haven imidlertid ikke er egnet til at gå tur i. Det er ikke ufarligt at gå derned bl.a. pga. den stejle skråning. Adgangen er primært for at kunne komme til kloakken samt at hente vildfarende bolde.
En delejer mente, at problemerne selvfølgelig skal løses, men appellerede til at holde konfliktniveauet ne- de.

4 Land & Leisure
Thomas Keller fortalte, at Land & Leisure har afhændet deres lejlighedsuger. Efter ejerskifte var det ikke længere deres interesse at fortsætte i Nemi. De kom af med alle deres lejlighedsuger bortset fra 10 lejlig- hedsuger. Da bestyrelsen så en risiko for, at de måske på et tidspunkt ikke ville betale kontingenter frem- over, accepteredes, at de solgte de sidste 10 lejlighedsuger til foreningen for tre års kontingent svarende til en engangsbetaling på 100.000 kr. Det kan blive vendt til en fordel, hvis de bliver solgt. Bestyrelsen prøver derfor at sælge dem på fordelagtige vilkår, herunder midlertidig kontingentfritagelse, som der er skrevet ud om. Har i øvrigt kørt annoncer på Facebook.

Bestyrelsen
Thomas Keller bemærkede, at bestyrelsen trækker store veksler på Betty Søgaard, bl.a. fordi hun kan itali- ensk. Thomas opfordrede derfor til, at man overvejer at gå ind i bestyrelsen, hvis man kan italiensk.
Beretningen blev godkendt.

2. Forelæggelse af regnskab for 2017

Carsten Richter Jensen gennemgik regnskabet og konstaterede, at revisor finder, at regnskabet giver et retvisende billede, og at regnskabet viser et positivt resultat på 13.333 kr.
Indtægter

Konkret viste regnskabet kontingentindtægter på ca. 1 mio. kr., men lidt lavere end i 2016, hvilket skyldes, at bestyrelsen billigt har købt to ekstra lejlighedsuger af Land & Leisure til brug for bestyrelsens besigtigel- sesrejser. Da der ikke betales kontingent for disse to lejlighedsuger, reduceres foreningens indtægter tilsva- rende.
Der er ekstraordinære indtægter på 37.000 kr., hvilket dels er årsandelen af de 100.000 kr. fra Land & Lei- sure, som nævnt under bestyrelsens beretning, dels en indbetaling fra forsikringsselskabet til dækning af en vandskade.
Udgifter

Skatter/afgifter og vand er en udfordring at holde styr på. Det er svært at gennemskue, hvordan kommu- nen fordeler disse udgiftstyper – det virker lidt vilkårligt og er forskelligt fra år til år. I 2017 er der således tilbageført næsten 40.700 kr. fra kommunen for for meget betalt vand. Samtidig er skatteudgifterne faldet betragteligt. Kan ikke forklare hvorfor. Bestyrelsen prøver at imødegå svingningerne, som næste år kan gå den anden vej, ved at sørge for at afsætte lidt ekstra på budgettet.

Carsten Richter Jensen og Ulla Harager forklarede, at der er en tilbageførsel af et gammelt tilgodehavende på 29.800 kr., som er en afskrivning af en forventet indbetaling fra Ulla Kampmann for nogle vedligeholdel- sesudgifter i forbindelse med trapperenoveringen tilbage i 2011, som aldrig er modtaget.
Vicevært-udgiften er steget med 30.000 kr. Det er et udtryk for et højere serviceniveau og en prioritering af, at der skal være flere personer i Nemi til at løse viceværtopgaverne. De gør det godt, og det vil bestyrel- sen gerne betale for.

Bestyrelsen har holdt igen med nyanskaffelser for at få råd til badeværelsesrenoveringen. Nyanskaffelser vil blive prioriteret de kommende år.

Posten ”Indvendig vedligeholdelse” rummer sidste del af badeværelsesrenoveringen på over en halv million kroner, og som dermed lagde beslag på halvdelen af budgettet for 2017.

Under aktiver/passiver har revisor indsat en note, der beskriver overtagelsen af de 10 lejlighedsuger fra Land & Leisure. Fordelingen af de 100.000 kr. fra L&L ses under ”periodeafgrænsningsposter”, hvor bl.a. de resterende 66.000 kr. er placeret til anvendelse i 2018 og 2019.

Carsten Richter Jensen oplyste slutteligt, at indestående på foreningens bankkonti beløber sig til godt 200.000 kr. ved årets udgang.

Regnskabet blev godkendt.

3. Fastlæggelse af kontingent for 2019 – og herunder fremlæggelse af budget for 2018-19

Carsten Richter Jensen gennemgik bestyrelsens reviderede budget for 2018 og budget for 2019 forud for beslutning om kontingentets størrelse i 2019. Der forventes fortsat en indtægt på ca. 1 mio. kr. i begge år.
 Der afsættes 100.000 kr. til anskaffelser i 2018 og 2019, hvilket er en pæn forøgelse sammenlignet
med 2017. Pengene forventes anvendt til indkøb af møbler, herunder senge.
 Udvendig vedligeholdelse øges betragteligt i begge år, da der bl.a. skal skiftes døre, vinduer, karme
og skodder.
 Indvendig vedligeholdelse reduceres efter badeværelsesrenoveringen, og pengene forventes an-
vendt til bl.a. maling.
 Skatter/afgifter og vandudgifter er sat lidt over det forventede for at imødegå udsving.
 Der er som noget nyt afsat midler til advokatbistand i størrelsesordenen 25.000 kr. i 2018 og 5.000
kr. i 2019 til bl.a. komplementarskift.

Der budgetteres med positive regnskabsmæssige resultater i både 2018 og 2019.
Bestyrelsen stillede på den baggrund forslag om uændret kontingent, dvs. 2.700 kr. pr. uge.
En delejer bemærkede, at foreningen ikke var særlig velkonsolideret økonomisk, når der kun står 200.000 kr. på kontoen. Delejeren mente, at man skal kunne tåle at undvære et helt års kontingent. Carsten Richter Jensen svarede, at det på tidligere generalforsamlinger har været drøftet, hvorvidt pengene skal ligge hos delejerne eller i foreningens kasse. Forslaget om uændret kontingent sker på baggrund af disse tidligere drøftelser om denne balance. Ud fra et langtidsbudget søger bestyrelsen at danne sig overblik over, hvad der skal vedligeholdes hvornår med henblik på at reducere risikoen for større uforudsete udgifter. Thomas Keller svarede supplerende, at der er behov for at opbygge et vist økonomisk beredskab for at kunne stå imod større uforudsete udgifter.

En delejer spurgte om egenkapitalen svarer til indestående på bankkontiene. Carsten Richter Jensen svare- de, at det gør den ikke. Revisor har opgjort egenkapitalen til 181.000 kr., hvilket fremgår af regnskabet.
Forslaget om fastholdelse af kontingentet på 2.700 kr. pr. uge blev vedtaget.

4. Valg af bestyrelse

Thomas Keller oplyste, at bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Thomas Keller, Betty Søgaard, Ulla Ha- rager, Carsten Richter Jensen og Jens Peder Sørensen. Endvidere foreslog bestyrelsen genvalg af Flemming Johansen som suppleant. Forslaget blev vedtaget.

5. Valg af Revisor

Thomas Keller foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Christensen & Kjærulff.
Forslaget blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

7. Eventuelt

Betty Søgaard opfordrede til at passe på tingene i Villa Diana og skrive til hende, hvis noget går i stykker, så det kan blive erstattet, inden de næste delejere kommer. Pas på, hvor den varme espressokande sættes, så den ikke laver mærker på køkkenbord og spækbrætter. Sæt den på metalristen.

En delejer foreslog i forlængelse af den tidligere drøftelse om forventningerne til delejerne, at der placeres en lamineret tjekliste i lejlighederne. Den kunne fx indeholde instruktion om, at espressokanden kan være varm og skal placeres på metalristen. Det er ikke alle, der ved det.

En delejer anmodede om, at der sættes noget på gelænderne, så de, der har brug for dem, ikke brænder sine hænder om sommeren, hvor gelænderne bliver meget varme.

En delejer bemærkede, at et alternativ til solenergi som energikilde, kunne være varmepumper.

En delejer foreslog genoptagelse af kulturelle indlæg på generalforsamlingen. Thomas Keller svarede, at de har været bortprioriteret de senere år, da økonomien har været stram som følge af de mange store renove- ringer. Der er afsat penge til kulturelle indlæg fra næste år.

En delejer spurgte til situationen om poolens vand og brug af solcreme. Thomas Keller og Betty Søgaard svarede, at der er indkøbt lysegrå håndklæder, som er dedikeret til brug ved poolen. De ligger i skabene, og det er kun de af foreningens håndklæder, der må bruges ved poolen. Bestyrelsen anmodede om, at der bruges vandfast solcreme, hvis man skal bade i poolen.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Thomas Keller takkede for opbakningen. — o —

BACK